Julkaistu 2 vuotta sitten
perjantai, 28.1.2022

Laki liikenteen palveluista muuttuu 1.2.2022 alkaen. Eduskunnan päätöksen mukaisesti lakiin liikenteen palveluista tulee 1.2.22. alkaen joukko lisäyksiä ja nykyisen lainsäädännön pieniä tarkennuksia, jotka liittyvät mm. toiminnan ja käytettävien ajoneuvojen lupa- ja rekisteröintivaatimuksiin, sekä kuljettajien ammattipätevyysvaatimuksiin ja lepoaikoihin. Olethan tarkkana, että sinulla on tavara- ja/tai henkilöliikennelupa, jos kuljetat vierasta omaisuutta tai henkilöitä vastiketta vastaan ja että kuljetusajoneuvot on rekisteröity asianmukaisesti luvanvaraiseen liikenteeseen.

Alla muutamia keskeisiä nostoja lain tarkennuksista, täydelliset tiedot löytyvät Suomen säädöskokoelmasta 60/2022 Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta.

Laki liikenteen palveluista –muutokset luvan- ja ilmoituksenvaraisuuteen

Laki liikenteen palveluista- 3 § Henkilöiden ja tavaroiden kuljettaminen tiellä 

Henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen tiellä tulonhankkimistarkoituksessa korvausta vastaan (ammattimainen kuljettaminen tiellä) tarvitaan lupa. EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksessa tarkoitettu lupa tarvitaan: 

1) ammattimaiseen henkilöiden kuljettamiseen tiellä ajoneuvolaissa (82/2021) tarkoitetulla linja-autolla (henkilöliikennelupa);  

2) ammattimaiseen tavaran kuljettamiseen tiellä ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä, jonka suurin sallittu kokonaismassa on yli 3,5 tonnia (tavaraliikennelupa);  

3) ammattimaiseen tavaran kuljettamiseen kansainvälisessä tieliikenteessä ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä, jonka suurin sallittu kokonaismassa on yli 2,5 tonnia ja enintään 3,5 tonnia (kevyt tavaraliikennelupa). Kyseessä on uusi lupalaji. Lupaa koskevia hakemuksia voi jättää Traficomille 21.5.2022 alkaen. Ammattimaista tavarankuljetusta voi edelleen harjoittaa Manner-Suomessa ilmoituksenvaraisena. Tällä hetkellä ilmoituksenvaraisen liikenteen alaraja on 2 tonnia. Liikennepalvelulainmuutos astuu tältä osin voimaan 1.2.2022.

Tavara- ja henkilöliikenneluvan myöntämisen edellytyksiin tulee muutoksia. Uutena vaatimuksena luonnollisten henkilöiden osalta tulee vaatimus yritys- ja yhteisötunnuksesta (Y-tunnus). Y-tunnusta koskeva vaatimus koskee myös tavara- ja henkilöliikenneluvan haltijoita, joiden lupa on myönnetty ennen lakimuutoksen voimaantuloa. Luvanhaltija, jolla ei lain voimaan tullessa ole vielä Y-tunnusta, tulee hankkia tunnus 30.4.2022 mennessä. Kantaa otetaan jatkossa entistä laajemmin myös hyvämaineisuuteen.

17 § Liikenteessä käytettävä ajoneuvo

Taksi-, henkilö- tai tavaraliikenneluvan haltijan tai 16 §:ssä tarkoitetun palveluntarjoajan on huolehdittava siitä, että sen liikenteessä käyttämä moottorikäyttöinen ajoneuvo on rekisteröity 216 §:ssä tarkoitettuun liikenneasioiden rekisteriin ja sen käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu luvanvarainen käyttö.

Lisäksi henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan ja 16 §:ssä tarkoitetun palveluntarjoajan on huolehdittava siitä, että kyseinen ammattimaisessa henkilö- ja tavaraliikenteessä käytettävä moottorikäyttöinen ajoneuvo on sen yksinomaisessa hallinnassa, ja se on merkitty liikenneasioiden rekisteriin.

Mikäli palveluntarjoaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta ei ole 17 §:ssä tarkoitetulla tavalla rekisteröinyt ammattimaisessa liikenteessä käytettävää moottorikäyttöistä ajoneuvoa 216 §:ssä tarkoitettuun liikenneasioiden rekisteriin, jollei siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, on tuomittava liikenteessä käytettävän ajoneuvon väärästä rekisteröinnistä sakkoon.

262 § Luvaton ammattimaisen liikenteen harjoittaminen

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta kuljettaa ammattimaisesti henkilöitä tai tavaroita tiellä ilman taksi-, henkilö- tai tavaraliikennelupaa tai muuta toimintaa varten vaadittavaa lupaa, taikka rikkoo tällaisen luvan ehtoja, on tuomittava, jollei teko ole vähäinen eikä siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, luvattomasta ammattimaisen liikenteen harjoittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

39 § Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden todentaminen

Kuljettajan on pidettävä 1 momentissa tarkoitettu asiakirja ajaessaan mukana ja vaadittaessa esitettävä se poliisille tai muulle liikenteen valvojalle. Poliisi-, tulli- tai rajavartiomies voi keskeyttää ajon, jollei asiakirja ole mukana eikä ammattipätevyys ole muutoinkaan 1 momentin mukaisesti todennettavissa. Ajon jatkaminen voidaan sallia, jos kuljettajan henkilöllisyys voidaan luotettavasti todeta. Kuljettaja voidaan velvoittaa todentamaan pätevyytensä poliisille määräajassa.

Näistä linkeistä voit lukea lisää:  Trafi ja Suomen säädöskokoelma 60/2022 Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta.

Lue myös juttumme uudistuneesta (2017) liikennevakuutuslaista.

Laki liikenteen palveluista, Vakuutusmeklari Omameklari